Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel Hoofdvestiting zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Venalum vervallen.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van Venalum voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.
1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Venalum is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, dertig dagen.
2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden of levering van een gedeelte van de geoffreerde goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN

3.1 Venalum verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
3.2 Alle door Venalum opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.3 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is
overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling
geldende prijslijst.
3.4 Bij aanschaf van een nieuwe reinigingsmachine wordt de wettelijk verplichte
verwijderingsbijdrage in rekening gebracht of indien anders overeengekomen.
3.5 Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door Venalum naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

ARTIKEL 4: LEVERING

4.1 De levering van goederen geschiedt, tenzij partijen hierover vooraf afspraken hebben
gemaakt, op de door Venalum te kiezen wijze.
4.2 Alle leveringstijden worden door Venalum steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Venalum eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.
4.3 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Venalum bij het
geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dat door Venalum schriftelijk is bevestigd.
4.4 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever
redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever
evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Venalum kennis geeft, onverminderd het recht van Venalum om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Venalum omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
4.5 Waar dat naar het oordeel van Venalum nodig is, of door de opdrachtgever uitdrukkelijk wordt gewenst, zullen de zaken verpakt worden geleverd; de kosten van verpakking worden tegen een door Venalum bepaalde kostprijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 5: ONTVANGST VAN DE GOEDEREN EN RETOURZENDINGEN

5.1 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Venalum het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
5.2 Indien de opdrachtgever zijn goedkeuring aan de levering onthoudt, is hij gehouden dit schriftelijk en onder opgave van redenen binnen vijf werkdagen aan Venalum mede te delen.
5.3 Ten onrechte aan Venalum geretourneerde goederen en goederen die niet binnen de in artikel gestelde termijn door opdrachtgever zijn afgenomen, blijven ter beschikking van de opdrachtgever.
5.4 De in artikel 5.2 bedoelde goederen, zullen voor rekening en risico van opdrachtgever door Venalum of een door Venalum aangestelde derde worden opgeslagen. Eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
5.5 Alle schaden aan de opgeslagen goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van Venalum worden gedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.6 Acceptatie van retourzendingen wordt door Venalum niet als erkenning van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid beschouwd.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

6.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Venalum ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Venalum zijn bevestigd.
6.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

ARTIKEL 7: PRIJSVERHOGINGEN

7.1 Indien na verzending van de opdrachtbevestiging voor Venalum onvoorziene verhogingen optreden van de kosten van de producten voor Venalum of van andere tarieven, lasten, of belastingen zal Venalum gerechtigd zijn deze aan opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het al uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Venalum te voldoen.

ARTIKEL 8: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

8.1 Venalum verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
8.2 Venalum is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dat naar de mening van Venalum een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
8.3 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk,
spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden
gebracht.
8.4 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Venalum, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 10.
8.5 Venalum is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van Venalum:
• de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene
voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.
• de opdrachtgever ingebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Venalum te voldoen,
een en ander onverminderd het gestelde in artikel 14.
• er een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever ingebreke zal blijven de
verschuldigde bedragen aan Venalum te voldoen
• opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden
Het geen door opdrachtgever aan Venalum verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Venalum onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Venalum kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
9.2 Overmacht ontslaat Venalum van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.
9.3 Ingeval van langer durende overmacht zullen Venalum en opdrachtgever in nader overleg treden over alternatieve oplossingen als een andere leveringsdatum of een vervangend product. Indien opdrachtgever geen alternatieve oplossing wenst heeft deze tevens het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. In geval van ontbinding kan de opdrachtgever in geen geval enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses vorderen.

ARTIKEL 10: RECLAMATIES

10.1 Alle klachten met betrekking tot de werkzaamheden van Venalum kunnen binnen acht dagen tijdens kantooruren telefonisch of schriftelijk worden gericht aan Venalum. Venalum zal vervolgens trachten de klacht zo goed mogelijk te verhelpen. Indien zij telefonisch worden gemeld en Venalum dit wenst dienen klachten daarnaast ook schriftelijk plaats te vinden.
10.2 Alle klachten die telefonisch niet naar tevredenheid zijn opgelost en alle klachten betreffende materiële zaken dienen schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht te worden gericht aan het postadres van Venalumt.a.v. de Directie.
10.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 10.1 en 10.2 vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na af- of oplevering- aan Venalum worden gemeld.
10.4 Opdrachtgever zal alle door Venalum voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Venalum in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en of kwantiteit van de geleverde prestatie.
10.5 Indien Venalum een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.
10.6 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
10.7 Venalum is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
10.8 Venalum is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Venalum als bindend.

ARTIKEL 11: GARANTIE EN REPARATIE

11.1 Venalum garandeert dat alle geleverde goederen voldoen aan de redelijke eisen en normen die hieraan gesteld kunnen worden. De garantietermijn wordt vermeld in de offerte. Indien de garantietermijn niet is opgenomen geldt de garantietermijn gegeven door de fabrikant van de geleverde goederen.
11.2 De garantie vervalt indien:
• de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
• de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing
aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door Venalum zijn
aangesteld;
• schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door
schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.
11.3 Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voor zover de
fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf
wordt -evenmin als op de levering van tweedehands goederen- nimmer garantie gegeven.
11.4 Bij reparatie worden vervangen materialen en/of goederen alleen aan opdrachtgever ter
beschikking gesteld, indien deze dat uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan Venalum te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van Venalum , zonder dat opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan Venalis in rekening kan brengen.
11.5 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Venalum niet; met name zal Venalum in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Venalum generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van Venalum wordt gedekt.
12.2 Afspraken met personeel binden Venalum niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.
12.3 Venalum aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
12.4 Venalum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Venalum is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Venalum kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 13: VERHUUR

13.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Venalum is terugontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggeleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.
13.2 Het verhuurde zal door Venalum in goede staat worden afgeleverd. De opdrachtgever is gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.
13.3 Opdrachtgever dient het verhuurde ten gunste van Venalum te verzekeren tegen verlies of beschadiging.
13.4 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Venalum. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft Venalum het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde opnieuw in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.
13.5 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Venalum daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de
huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de
overeengekomen dagprijs met een minimum van één week.
13.6 De opdrachtgever is -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Venalum niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.7 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever onmiddellijk en op de snelste wijze Venalum inlichten.
13.8 Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan Venalum. Venalum zal binnen veertien dagen na de teruglevering de verhuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. Venalis is gerechtigd de terugontvangen goederen voor rekening van opdrachtgever te (doen) herstellen en/of reinigen, indien dat haar noodzakelijk voorkomt.
Ten aanzien van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco’s gelden de boeken van Venalum als bindend.

ARTIKEL 14: BETALING

14.1 Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.
14.2 Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie.
14.3 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de
betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere
werkzaamheden/leveringen niet op.
14.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Venalum heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.
14.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien Venalum hiervoor toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
14.6 Venalum heeft te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Venalum te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Venalum aanleiding ziet dat te verlangen.
14.7 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
14.8 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Venalum moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal Venalum zich conformeren aan de tarieven als vastgelegd in het rapport Voorwerk II. Venalum behoudt zich het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk gemaakt zijn.

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

15.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Venalum verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.
15.2 Venalum is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Venalis niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00. voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.
15.3 Venalum is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door Venalum vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Venalum voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Venalum ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten en transacties van Venalum is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende,
adviserende en rechtsprekende lichamen.